Nhà máy thuốc thú y TW5, KCN Hà Bình Phương, Ha Noi