Kho bạc nhà nước Việt Nam

Kho bạc nhà nước Việt Nam ở 32 Cát Linh, Hà Nội