Nhà máy OB, khu công nghiệp Thăng Long 1, Đông Anh, Hà Nội